'Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци' — МЕЛТЕМИ

МЕЛТЕМИ

За проекта

Проектът "Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци" - МЕЛТЕМИ, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море 2014 – 2020" се осъществява от Черноморска мрежа на неправителствените организации в партньорство с други институции от четири държави – Албания, България, Гърция и Кипър. Вторият български партньор по проекта е Институтът по океанология при БАН.

Цели

Проектът насърчава сътрудничеството между партньори от научния и неправителствения сектор в съвместните им усилия за оценка на морските отпадъци по плажовете и в морето, за подобряване на правната рамка и повишаването на капацитета на публичните власти, заинтересуваните страни и цялото общество за решаване на проблема със замърсяването с морски отпадъци.

Дейности

Чрез поредица от свързани дейности МЕЛТЕМИ цели активното ангажиране на обществото и ключовите заинтересувани страни, като ги информира, обучава, образова и свързва в мрежа за оценка и обмен на информация и добри практики и инструменти в световен мащаб, за да ги адаптира към специфичните за страните нужди.

Днес вече е ясно, че трябва спешно да бъдат разработени и приведени в действие ефективни политики и мерки за намаляване на отпадъците на местно и национално, а също така на регионално и субрегионално ниво при активно транснационално сътрудничество.

За сайта

На тази страница са представени информационни и образователни материали, които очертават хода и постиженията на проекта. Освен това е отделено място за адаптивни морски политики, свързани с намирането на решения за намаляването на морските отпадъци.