'Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци' — МЕЛТЕМИ

МЕЛТЕМИ

Стъпка 4. Прилагане на мерките

Прилагането на набора от мерки представлява привеждане на целите в действие. Тази стъпка съдържа планиране и мониторинг на процеса на прилагане на мерките и резултатите от политиката. Успехът при прилагане на мерките зависи от множество фактори: добро управление, комуникация, споделени общи цели и визия, достатъчна финансова осигуреност, ефективна координация на дейностите, управление на отношенията със заинтересованите страни и обществеността. Необходими са административен капацитет, бюджетни и правни инструменти за осъществяване на програмата. Всички ангажирани с прилагането страни следва да имат предвид несигурността, свързана с процеса на прилагане и очакваните резултати, както и с наличието на механизми за корекции на политиката.

Защо е необходима тази стъпка?

Прилагането е сърцевината на всяко усилие за промяна и крайната цел на провеждането на политики. Ако не бъдат приложени, политиките няма как да постигнат желаната промяна в реалния свят.

Кой да бъде включен?

Всяка страна, заинтересована от ефектите от политиката и ефектите от нейното прилагане, би трябвало да е ангажирана, макар и в различна степен. Важно е в допълнение на основните играчи да бъдат въвлечени и групи с по-малко активна роля, да бъдат информирани за напредъка и възникнали трудности и да се осигури подкрепата им за цялостния процес.

Как трябва да бъде изпълнена тази стъпка?

Успешното прилагането на мерките изисква предварително планиране. Планът за прилагане трябва да включва инструкции, които са едновременно достатъчно гъвкави и конкретни по отношение дейностите, както и лицата или организациите, отговорни за изпълнението. Трябва да бъде изработен график за прилагане на мерките. Важен компонент са каналите за комуникация, по които да се разпространява информация и да се получава обратна връзка от ангажираните страни.

От особено значение за дългосрочния успех е набелязването на възможни препятствия и разработването на алтернативни стратегии, чрез които те могат да бъдат преодолени. Това включва както очаквани трудности с висока вероятност, така и малко вероятни събития, които обаче могат да окажат силно въздействие върху успеха на програмата.

Изграждането на ясна управленска структура с определени отговорности на участниците, постоянен мониторинг на прилагането и периодична оценка на постигнатото ще привлече навреме вниманието към възникващи проблеми. Мониторингът и оценката на процеса по прилагане на мерките предоставят възможност да извлечем поуки от успехите и провалите, които да послужат за подобряване на политиката в Стъпка 5.

Ключови дейности

  • Съставете план за прилагане на мерките
  • Ангажирайте експерти и заинтересовани групи
  • Изгответе и приложете план за мониторинг

Какъв е очакваният резултат?

Резултатът от тази стъпка трябва да бъде постигане на целите в действителност и осъществяване на желаната промяна в реалния свят. Резултатите могат да варират от намаляване на замърсяването или понижаване на натиска от риболова върху уязвимо местообитание, през установяване на защитена зона до законодателни промени за подобряване на състоянието на морската среда.