'Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци' — МЕЛТЕМИ

МЕЛТЕМИ

Стъпка 3. Устойчивост на мерките

На този етап идентифицираните в Стъпка 2 мерки трябва да бъдат интегрирани в политика, която да е устойчива на бъдещи рискове. Особено важно е да бъдат идентифицирани ключови фактори, които могат да окажат влияние върху прилагането на политиката. Необходимо е да се проследи и как тези фактори могат да се променят в бъдеще при поява на нови данни, изменение на социално-икономическата рамка или на екосистемата. Чрез въвеждане на индикатори, които да задействат корекции на политиката при отклонения от предварително формулираните цели, може да бъде подпомогнат управленския процес. Необходимостта от адаптация на политиката към променящите се условия налага периодично връщане към Стъпки и 1 и 2. Тази стъпка влияе директно и върху следващите етапи на прилагане и оценка на избраната политика.

Защо е необходима тази стъпка?

Морските екосистеми са изключително динамични и пронизани от множество връзки между съставящите ги компоненти. Тяхното текущо състояние не може да бъде напълно описано, нито могат да бъдат прогнозирани с висока точност потенциалните бъдещи реакции и промени на състоянието. Това важи и за социалните и икономически аспекти на морската екосистемата, тъй като колебанията в натиска и въздействието на човешките дейности върху природата зависят от широк набор от условия. Тази стъпка трябва да гарантира, че формулираната политика е достатъчно адаптивна или гъвкава, за да бъде устойчива в условия на променяща се среда.

Кой да бъде включен?

Тази стъпка трябва да бъде ръководена от технически експерти, отговорни за очертаване на политиката. Диалогът със заинтересованите страни, идентифицирани в Стъпки 1 и 2, както и с нови участници, където това е необходимо, ще спомогне за описание на средата, в която ще се прилага и развива политиката. Възгледите на привлечените в процеса страни ще намерят отражение върху приетите решения и ще създадат възможности за използване на натрупания опит в различни сфери.

Как трябва да бъде изпълнена тази стъпка?

Устойчивостта на политиката изисква да бъдат определени главните заплахи за постигане на целите, както и подходи за справяне с несигурността. В тази стъпка трябва бъде извършена оценка на различните алтернативи спрямо възможни бъдещи промени в средата. Задълбоченото разработване на политиката включва и нейните организационни аспекти, както и план за мониторинг, който да осигурява необходимата информация за потенциални корекции в политиката. За това е необходим институционален капацитет и ангажираност за започване и осъществяване на адаптивна политика. Това включва институционална стабилност, която да подкрепя дългосрочни наблюдения и измервания на морската среда и оценка на резултатите от политиката. Включването на заинтересованите страни е от ключово значение и в тази стъпка.

Ключови дейности

  • Проверете дали са налице условията за прилагане на адаптивно управление
  • Ангажирайте експерти и заинтересовани страни
  • Анализирайте възможни бъдещи сценарии: оценете вероятността за успех на политиката и рисковите фактори
  • Оценете възможни нови мерки и ги подредете по важност
  • Съставете и приложете план за мониторинг
  • Информирайте за дейностите

Какъв е очакваният резултат?

Резултатът от тази стъпка е коригиран план за действие, който е по-устойчив на бъдещи предизвикателства от съставения в Стъпка 2. Политиката е готова за прилагане в Стъпка 4 и са налице предпоставките за Стъпка 5. Обичаен завършек на тази стъпка е документ, който предшества решението за одобряване на политика от избраните публични власти.