'Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци' — МЕЛТЕМИ

МЕЛТЕМИ

Стъпка 2. Избор на основни мерки

Стъпка 2 си поставя за цел да предложи възможни решения за описаните в Стъпка 1 въпроси и да анализира предложените политики с оглед на съществуващите мерки. Стъпка 2 включва две дейности: 1) идентифициране, оценка и приоритизиране на потенциалните мерки; 2) осигуряване на подкрепа от всички заинтересовани страни за подходящи и изпълними мерки, както и за цялостния управленски процес.

Защо е необходима тази стъпка?

Стъпка 2 трябва да осигури реален избор на управленски алтернативи за органите и лицата, които вземат решения, за да бъде политиката адаптивна. Важно условие е тези управленски алтернативи да водят до осезаемо различни въздействия и да бъдат приложими в екологичен, икономически, политически и правен план. Всяка идентифицирана мярка следва да е придружена от информация за потенциалното ѝ съответствие със съществуващото законодателство (национално, европейско, международни споразумения), очакваните ползи и разходи, институциите отговорни за нейното приложение, мониторинг и контрол на съответствието.

Кой да бъде включен?

В процеса трябва да бъдат включени технически експерти, компетентни власти, отговорни за приложение на политиката, и представители на заинтересованите страни. Основното предизвикателство е да се проведе ползотворен диалог между всички тези групи.

Как трябва да бъде изпълнена тази стъпка?

Оценяват се разликите между текущото и целевото състояние като се надгражда Стъпка 1. Идентифицират се възможни мерки за постигане на формулираните политики. Необходим е преглед на съществуващите мерки и дейности, които се прилагат за решаване на сходни проблеми и постигане на близки цели. Резултатът е преглед на възможни мерки.

Ключови дейности

  • Идентифицирайте мерки
  • Извършете оценка на нови мерки/li>
  • Привличете експерти и заинтересовани страни

Какъв е очакваният резултат?

Резултатът от тази стъпка е описание на възможните мерки, политики и решения за идентифицираните в Стъпка 1 въпроси и потребности. Това включва изследване на тяхната приложимост в съществуващия контекст. Ключов за процеса е продължаващият ангажимент на заинтересованите страни.