'Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци' — МЕЛТЕМИ

МЕЛТЕМИ

Стъпка 1. Актуално състояние

Стъпка 1 описва текущото състояние или изходните условия в екологичен, икономически и социален план. Анализът може да бъде допълнен с описание и оценка на съществуващата институционална, политическа и правна рамка на морската политика. Обхватът и посоката на необходимите мерки се определят чрез сравнение на актуалното състояние с определената за постигане цел. В контекста на РДМС това е например доброто състояние на морската околна среда. На този етап се идентифицират и потенциалните трудности и предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени за да бъде достигната определената цел. В тази стъпка се описват и основните източници на знания за разглежданите теми, както и съществуващите в тях празноти; идентифицират се заинтересованите страни и се прави преглед на подходящи управленски мерки.

Защо е необходима тази стъпка?

Стъпка 1 установява разликата между текущото и желаното състояние като отправна точка за преодоляване на съществуващия разрив и за дефиниране на цели. За да бъде осигурена подкрепата на всички въвлечени страни, от ключово значение е да се постигне общо разбиране за актуалното състояние и за целите, които ще бъдат преследвани, като се отчетат мненията на различни страни и заинтересовани групи.

Кой да бъде включен?

За да бъде описано актуалното състояние (напр. на морската екосистема), както и за да се оценят човешките дейности, икономическите ползи и обществените интереси, свързани с политиката са нужни както научни, така и практически знания. Затова е необходимо в процеса да бъдат включени различни участници като учени, местни представители и заинтересовани страни. Задачата на управленския екип е да свърже различните области и да ръководи процеса по избор на мерки.

Как трябва да бъде изпълнена тази стъпка?

Необходими са данни и факти, събрани по научен път, но и познания, придобити в резултат на професионален опит.

Ключови дейности

  • Включете експерти и представители на заинтересовани страни
  • Съберете информация и определете съществуващите условия
  • Изградете взаимно разбиране между участниците и дефинирайте принципи и цели
  • Разработете сценарии и приложете анализ на риска
  • Информирайте по-широк кръг или обществеността за предприетите действия

Какъв е очакваният резултат?

Резултатът от тази стъпка трябва да бъде описание на областите, към които е насочена политиката, както и на въпросите или трудностите, които трябва да бъдат преодолени за постигане на заложените цели. Това представлява допълнение към ясно формулирани цели на разработваната политика, което ще насочи към избора на конкретни мерки в следващите стъпки.