'Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци' — МЕЛТЕМИ

МЕЛТЕМИ

Управленски цикъл

Управленският цикъл използван в инструмента за адаптивна морска политика (АМП) следва процеса на формулиране и прилагане на политики, очертан от Рамковата директива за морска стратегия. Той предлага адаптивен и гъвкав управленски цикъл, който включва принципи и методи от различни сфери. Циклични, стъпкови управленски модели намират приложение в много области. Всяка стъпка от цикъла включва няколко ключови дейности. Връзките към тези дейности предлагат информация, ресурси, инструменти и съвети как могат да бъдат осъществени дейностите.

Управленският цикъл включва пет стъпки.

Управленски цикъл